• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
   

 

POWER

O naszym irlandzkim partnerze w projekcie…

 

Your International Training to prężnie funkcjonująca irlandzka organizacja z siedzibą w miejscowości Mallow, działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. Od dziewięciu lat jest partnerem projektów mobilności dla szkół i uczelni ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz innych państw nie będących jej członkami.

Do roku 2013 firma realizowała projekty wynikające z programu „Uczenie się przez całe życie”, głównie Leonardo da Vinci. Od roku 2014 aktywnie uczestniczy w programie Erasmus + wspierając mobilność osób uczących się i nauczycieli.

Firma organizuje dla uczniów praktyki zawodowe, programy stażowe, kursy języka angielskiego, programy kulturowe, a dla nauczycieli profesjonalne szkolenia metodyczne i językowe, praktyki zawodowe, job shadowing i teaching assignment.  

Działalność firmy skupia się głównie na organizacji praktyk i staży zawodowych dla uczniów, studentów i nauczycieli z całej Europy. Efektem tych działań jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów, poznawanie metod w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, poszerzenie perspektyw zawodowych uczestników, podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie dla uczniów.

Firma współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami, urzędami pracy, szkołami, college'ami, instytucjami rządowymi, instytucjami publicznymi, a także organizacjami pozarządowymi.

W poprzednim roku szkolnym w ramach programu Erasmus + nasza szkoła zorganizowała we współpracy z Your International Training praktyki zagraniczne dla uczniów klas trzecich technikum w Irlandii, dzięki którym nasi uczniowie mogli poznać realia pracy w swoim zawodzie w innym kraju, nawiązać nowe kontakty, udoskonalić swoje umiejętności zawodowe oraz językowe.

 

unia power

UWAGA !  Praktyki zawodowe w Irlandii !

Ruszył nowy projekt finansowany ze środków funduszy europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

„ Irlandzkie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku źródłem aktywności na rynku pracy.”

W naszej szkole rusza niebawem nowy projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu PO WER.   Weźmie w nim udział  34 uczniów klas trzecich technikum. Projekt realizowany jest we  współpracy z irlandzką firmą  Your International Training ( Irlandia).  Głównym celem projektu jest doskonalenie umiejętności zawodowych oraz interpersonalnych, zdobycie oraz poszerzenie doświadczeń zawodowych w oparciu o praktyki zawodowe odbyte w Irlandii oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego. Ponadto uczestnicy projektu będą mieli okazję poznać Irlandię poprzez zajęcia ze szkolenia kulturowego oraz wycieczki kulturoznawcze w trakcie pobytu w Irlandii. Przed wyjazdem na staże uczniowie wezmą udział w szkoleniach językowych ( język branżowy) oraz kursach dotyczących europejskiego rynku pracy i kultury irlandzkiej. Wszystkie powyższe działania, w tym podróż, praktyki, pobyt uczestników w Irlandii wraz z wyżywieniem oraz kursy przygotowawcze są finansowane ze środków unijnych. Projekt opiewa na sumę 72 116,00 EUR.

Praktyki odbędą się  w dwóch terminach. Dla grup w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, fototechnik oraz technik obsługi turystycznej w terminie: 25.03. – 05.04.2019 r.

Grupy w zawodach : technik budownictwa, technik geodeta, technik usług fryzjerskich  wyjadą w terminie:  06.05  - 17.05.2019. Wyjazd do Irlandii ( przelot samolotem) dzień przed rozpoczęciem praktyk, powrót dzień po zakończeniu praktyk. Okres stażu w Irlandii zostanie wliczony do praktyki zawodowej. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające odbycie stażu oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej do projektu ( w załączeniu- druk dwustronny) oraz złożenie wypełnionej karty do p. Wioletty Trzcinieckiej w terminie do 17.12.2018


   

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „ Irlandzkie praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku źródłem aktywności na rynku pracy.”

Projekt współfinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Dotyczy: uczniów klas trzecich technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, fototechnik, technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik geodeta, technik usług fryzjerskich.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie są zobowiązani do wypełnienia karty zgłoszeniowej i złożenia jej w terminie do 17.12.2018 r. do p. Wioletty Trzcinieckiej.

Następnie do dnia 28.12.2018 r. Komisja Rekrutacyjna rozpatrzy zgłoszenia uczniów w oparciu o następujące kryteria ( w nawiasach podano liczbę punktów za poszczególne kryteria):

Pierwszy etap rekrutacji:

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW STAŻU.

 

I. Frekwencja za rok szkolny 2017/2018

>   95% - 4 pkt.
     94% - 85% - 3 pkt.
     84% - 75% - 2 pkt.
     74 % - 70 % - 1 pkt.
     Poniżej 70%- 0 pkt

II. Oceny- średnia ocen z przedmiotów zawodowych
a.       od 5,0 – 30 pkt,
b.       od 4,5 -25 pkt, 
c.       od 4,0 – 20 pkt, 
d.       od 3,5 – 15 pkt, 
e.       od 3,0 – 10 pkt,
f.       poniżej 3,0 – 0 pkt

III. Udział w konkursach przedmiotowych z przedmiotów zawodowych

  1. I miejsce – 20 pkt,
  2. II miejsce – 15 pkt,
  3. III miejsce – 10 pkt.

Wszystkie kryteria dotyczą roku szkolnego 2017/2018

Do udziału w projekcie zakwalifikują się uczniowie z najwyższą liczbą punktów. Ilość miejsc stażowych w poszczególnych zawodach to: technik żywienia i usług gastronomicznych- 7, fototechnik-7, technik obsługi turystycznej -2, technik budownictwa-7, technik geodeta-4, technik usług fryzjerskich-7.

Drugi etap rekrutacji

DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW STAŻU

Dotyczy: uczniów, którzy otrzymają taką samą liczbę punktów w pierwszej fazie rekrutacji, 
jeżeli w związku z tym Komisja nie będzie mogła rozstrzygnąć o ich kwalifikacji/ braku kwalifikacji do udziału w projekcie.

W celu wyłonienia osób, które zakwalifikują się do udziału w projekcie po zasięgnięciu opinii oraz na wniosek wychowawców klas Komisja postanowiła, że do udziału w projekcie zakwalifikowani zostaną uczniowie z najniższą ilością nieusprawiedliwionych nieobecności- do wyczerpania miejsc ( dotyczy roku szk. 2017/2018)

Informacje o wynikach rekrutacji zostaną ogłoszone po 02.01.2019 r.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej uczeń może się odwołać do Dyrektora szkoły w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie musi zawierać pisemne uzasadnienie. Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.


formularz zgłoszeniowa do projektu Power dla uczniów pełnoletnich

formularz zgłoszeniowa do projektu Power dla uczniów niepełnoletnich

 

   
   
© Zespół Szkół nr 5 w Sanoku